Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dlaczego klauzule zawarte w umowach frankowych mają charakter klauzul niedozwolonych?

Grzegorz Podlasiewicz04 września 2019Komentarze (0)

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga w pierwszej kolejności nawiązania do regulacji kodeksu cywilnego dotyczących samych klauzul niedozwolonych.

Definicja klauzuli niedozwolonej

Zgodnie z art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego, pod pojęciem tym należy rozumieć postanowienia umów zawieranych z konsumentami, które…

nie zostały indywidualnie uzgodnione, a jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Jednocześnie ustawodawca zastrzega, że pojęcie klauzul niedozwolonych nie dotyczy postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Ponadto w § 3 wskazanego przepisu wyjaśniono kiedy postanowienia umowy są nieuzgodnione indywidualnie, wskazując,  że mowa tu o takim postanowieniach umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu, a w szczególności postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. 

Na gruncie przywołanych przepisów sformułować można zatem trzy przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną:

  • po pierwsze, kształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • po drugie,  rażące naruszenie interesów konsumenta,
  • po trzecie, brak indywidualnego uzgodnienia postanowień.

W tzw. „kredytach frankowych” z reguły wszystkie te trzy cechy występują.

Kształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami

Odnosząc się do pierwszej z wskazanych przesłanek wskazać należy, iż dobre obyczaje to normy postępowania polecające nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej przewagi ekonomicznej. Inaczej mówiąc sprzeczne z dobrymi obyczajami jest takie ukształtowanie umowy, które prowadzi do nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść klienta – konsumenta.

Nie powinno ulegać wątpliwości, iż indeksowanie waluty kredytu do franka szwajcarskiego wg mechanizmu zastosowanego przez banki prowadzi do takiej dysproporcji. W wyniku stosowania klauzul denominacyjnych czy indeksacyjnych klienci banków spłacają niekiedy kwoty kilkukrotnie przewyższające wartość pożyczonych pieniędzy. Jednocześnie zostali oni pozbawieni realnego wpływu na wysokość rat, które banki ustalają na podstawie wewnętrznych, samodzielnie narzucanych tabel kursów walut. 

Rażące naruszenie interesów konsumenta

Podobne uwagi dotyczą drugiej z przestawionych przesłanek. Skoro klient musi spłacać kilkukrotnie wyższy kredyt niż zapewniano go w momencie podpisania umowy, a ponadto przez cały okres spłaty nie jest w stanie ustalić rzeczywistej wysokości kwoty, która do spłaty jeszcze mu pozostała to rażące naruszenie jego interesów wydaje się być oczywiste.

Brak indywidualnego uzgodnienia postanowień

Nie powinno także budzić jakichkolwiek wątpliwości stwierdzenie, że postanowienia indeksacyjne zawarte w umowach frankowych nie są indywidualnie uzgadniane. Niezależnie o jakim banku mówimy, niezależnie w jakich okolicznościach kredyt był zaciągany faktem jest, że żaden klient nie miał i nie ma wpływu na treść umowy. Klient dostaje do podpisu gotowy formularz, w którym nie można nic zmienić ani dodać – a to właśnie jest istota braku indywidualnego uzgodnienia treści umowy.

Podsumowując – klauzule indeksacyjne czy denominacyjne zawarte w umowach frankowych doskonale wpisują się w definicję klauzuli niedozwolonej. A stwierdzenie to sanowi punkt wyjścia do dochodzenia przez klienta roszczeń z tego tytułu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: