Grzegorz Podlasiewicz

adwokat

Od trzech lat pracuję nad strategią „odfrankowienia” kredytów swoich klientów. Walczę nie tylko o spread wynikający z abuzywności, co rodzi ryzyko przeliczenia kredytów po kursie NBP, ale o nieważność klauzul waloryzacyjnych w ogóle, w tym przede wszystkim indeksacyjnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak wygrać z Bankiem i pozbyć się balastu?

Każdy proces sądowy stanowi pewną niewiadomą i dopóki nie zostanie wydany wyrok nie można mieć stuprocentowej pewności co do jego treści. Jednak w każdej sprawie można oszacować szanse jej powodzenia. Dokładana analiza pozwoli ci zwrócić uwagę na ewentualne ryzyka i kwestie, które mogą przesądzić o wyniku postępowania.

Nie inaczej jest w przypadku spraw frankowych. Żeby odzyskać pieniądze bezprawnie pobrane przez bank, trzeba niestety iść do sądu, więc konieczne jest podjęcie ryzyka, na szczęście jednak dla frankowiczów, coraz więcej spraw kończy się korzystnie dla kredytobiorców, co oznacza, że każdy kolejny pozew w sprawie frankowej ma większe szanse na wygraną.

 

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, proces sądowy to nie przelewki, zwłaszcza, jeżeli masz się procesować z dużą instytucją finansową jaką jest bank, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, musisz przeanalizować zawartą umowę kredytową by ustalić czy zawiera ona niedozwolone postanowienia, czyli klauzule abuzywne, bo tylko z tego powodu możesz ją kwestionować, czyli skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie.

W tym temacie warto przeczytać >>> Frankowiczu przyspiesz rozpoznanie swojej sprawy!

Czy frankowicze wygrywają wszystkie sprawy?

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym, niedozwolone postanowienia umowne takie zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Takie zapisy umowy nie wiążą konsumenta. Odnosząc przytoczoną definicję do spraw frankowych, za niedozwolone uznaje się te zapisy umowy kredytowej, które uprawniały banki do jednostronnego i niczym nie ograniczonego ustalania kursów waluty obcej przez co kredytobiorca nie był w stanie określić w jakiej wysokości będzie jego kolejna rata, a czasem nawet nie wiedział w jakiej wysokości kredyt zostanie mu wypłacony.

Tego rodzaju zapisy były powszechne w umowach kredytowych odnoszących się do waluty obcej, a zwłaszcza do franka szwajcarskiego, i choć problem ten istniał od początku, czyli od momentu, gdy umowy we frankach pojawiły się na rynku, to jednak uwagę na niego zwrócono dopiero wówczas, gdy kurs franka znacznie wzrósł, co spowodowało, że raty kredytobiorców dosłownie z dnia na dzień znacznie poszybowały w górę.

Sytuacja ta sprawiła, że wreszcie zainteresowano się umowami odnoszącymi się do waluty obcej i zaczęto dostrzegać wadliwość ich zapisów. Na początku jednak nie wiadomo było jak do tematu podejść i jak ten problem rozwiązać, choć oczywiście nieliczni od razu postanowili walczyć o swoje prawa w sądzie, czego dowodzą korzystne dla frankowiczów wyroki już z 2013 r., nadal jednakże istniała duża niepewność i częściej frankowicze przegrywali swoje sprawy niż wygrywali.

Gra w szachy

Milowy krok dla poprawienia sytuacji frankowiczów stanowił raport Rzecznika Finansowego z 2016 r., w którym Rzecznik przeanalizował praktyki stosowane przez banki i uznał, że nie są one uczciwe, zwłaszcza w zakresie klauzul waloryzacyjnych. Po zajęciu stanowiska przez Rzecznika, sprawą zainteresowały się również inne podmioty, takie jak Najwyższa Izba Kontroli oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które doszły do podobnych co Rzecznik wniosków, dla banków nastał więc trudny czas.

Początkowo w sprawach frankowych sądy wydawały bardzo rozbieżne orzeczenia, które jednak w większości przypadków nie były korzystne dla frankowiczów, jednakże w 2018 r., gdy sprawy dotyczące franków trafiły w końcu na wokandę Sądu Najwyższego, nastąpiło przełamanie i od tej pory znacznie więcej postępowań kończy się wydawaniem przez sądy wyroków, które są korzystne dla kredytobiorców.

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3.10.2019 r. wydany w polskiej sprawie frankowej, stwierdzić należy, że obecnie kredytobiorcy mają całkiem duże szanse by wygrać postępowanie sądowe z bankiem.

Więcej przeczytasz o tym >>> Pytanie po wyroku TSUE

W zależności więc od tego jaki kredyt posiada kredytobiorca (indeksowany czy denominowany), w sądzie można dochodzić unieważnienia zawartej umowy i dotyczy to głównie kredytów denominowanych, choć po wyroku TSUE unieważnienie jest również możliwe w przypadku kredytu indeksowanego, bądź odfrankowienia umowy, jednak takie rozwiązanie dotyczy przede wszystkim kredytów indeksowanych.

W przypadku unieważnienia każda ze stron umowy musi zwrócić drugiej to co od niej otrzymała, konieczne jest więc wzajemne rozliczenie, natomiast w przypadku odfrankowienia to bank musi oddać kredytobiorcy nadpłatę, która powstałą na skutek stosowania nieuczciwych postanowień umownych.

Patrząc na sprawy frankowe przez pryzmat ostatnich kilku lat stwierdzić należy, że obecnie jest najlepszy moment by pozwać bank, bo istnieją bardzo duże szanse na uzyskanie korzystnego wyroku, oczywiście pod warunkiem, że kredytobiorca dobrze przygotuje się do takiego procesu i będzie posiadał dobrego pełnomocnika, bo banki żadnej bitwy nie odpuszczają.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

Czy można przyspieszyć rozpoznanie swojej sprawy?

Każdy proces w Polsce może trwać bardzo długo. Sprawy tzw. frankowe są dla niektórych sędziów sprawą nową. Nie można się dziwić, że sędziowie muszę się tych spraw nauczyć. Jeżeli do tego dochodzą sprawy kadrowe i niezbyt wysokie (w porównaniu z krajami zachodnimi) wynagrodzenia sędziów a także i biegłych, to odpowiedź jest prosta.

W niektórych sprawach (najczęściej w przypadku kredytów denominowanych) korzystanie z biegłych nie zawsze wymaga zastosowania opinii.

Koniecznie przeczytaj >>> Kredyt frankowy a rozwód 2020

Sędziowie niektórzy, którzy nie do końca zaznajomili się z problematyką „kredytów frankowych „nie oddalają irracjonalnych dowodów banków, przyjmują pisma procesowe pozwanych banków (przyjmujące postać epopei) bez żadnej refleksji. Pisma pełnomocników banków niekiedy przekraczają 80 stron. Wnioski dowodowe bezsensowne, nie mające żadnego uzasadnienia dla i nie zmierzające do rozstrzygnięcia są przyjmowane przez  Sądy.

Sądy powinny oddalać takie pisma, takie bezsensowne wnioski dowodowe, przesłuchiwanie etatowych świadków banku na przykład 5 – 8 świadków, w sytuacji kiedy każdy mieszka w innym miejsce. Zmierzają one w prosty sposób do przewłoki postępowania (to kolejna rata przecież zapłacona).

Sąd posiadają jednak potężne  narzędzia w tym, by przyspieszyć proces na przykład mogą skorzystać z wydania wyroku wstępnego, zastosowania zabezpieczenia procesu poprzez zawieszenie płatności. Istnieje jednak wiele innych możliwości. Jednakowoż niechętnie z tego korzystają.

Nadmiernie rozpoznawanie wszystkich wniosków dowodowych zgłaszanych przez bank, wynika z bojaźni Sądów przed zarzutami apelacyjnymi. Tylko Sądy nie wiedzą o tym, że banki i tak będą wywodzić apelacje nawet gdyby proces przebiegał wzorcowo, bo w tym przypadku chodzi o przewleczenie sprawy o kolejne lata.

Wieloletnia praktyka w sprawach frankowych nauczyła mnie, że bezwzględnie należy korzystać z wszelkich możliwości prawnych przyspieszających postępowanie sądowe. Prowadząc sprawy frankowe na terenie całej Polski udało mi się wypracować odpowiedni schemat działania znacząco wpływający na termin rozpoznania sprawy. Czytelniku wierz mi to jest możliwe!

Jeżeli zastanawiasz się co zrobić ze swoim kredytem, to przeczytaj >>> wyroki frankowe 2020. Pozwól się przekonać

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

Kredyt frankowy a rozwód w 2020

Grzegorz Podlasiewicz04 maja 2020Komentarze (0)

Zdarza się, że związek małżeński się rozpada.

Z uwagi na to, że wielu małżonków zaciąga wspólnie kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub na budowę lokum, niektórzy mogą mieć problem z terminową spłatą zobowiązania.

Który z rozwiedzionych małżonków ma kontynuować spłatę rat?

Wprawdzie  nie ma specjalnych ograniczeń w prawie w odniesieniu do zaciągania zobowiązania przez dwie lub więcej osób niespokrewnionych.

Dlatego do umowy kredytowej można przystąpić zarówno po wstąpieniu w formalny związek małżeński, jak i będąc narzeczeństwem, kiedy w świetle prawa dwoje ludzi nie stanowi jeszcze rodziny.

Do umowy kredytowej można przystąpić zarówno po wstąpieniu w formalny związek małżeński, jak i będąc narzeczeństwem, kiedy w świetle prawa dwoje ludzi nie stanowi jeszcze rodziny.

Koniecznie przeczytaj >>> Wyroki frankowe 2020. Pozwól się przekonać

Małżonkowie ubiegający się o kredyt hipoteczny w wybranym banku mogą mieć, chociaż nie jest to konieczne, wspólnotę majątkową małżeńską. Warto przy tym wspomnieć, że Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  stanowi w art. 31, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Może ona nie powstać, jeśli małżonkowie lub osoby przystępujące do związku małżeńskiego podpiszą notarialną rozdzielność majątkową, tak zwaną intercyzę.

Kredyt hipoteczny zaciągany przez małżonków mających wspólnotę majątkową powoduje, że mąż i żona zostają właścicielami połowy kupionej na kredyt nieruchomości, ale też po równo są odpowiedzialni za spłatę zadłużenia. Małżonkowie razem zaciągają takie zobowiązanie i wspólnie muszą sobie poradzić z jego uregulowaniem.

Z dniem zakończenia związku małżeńskiego – z chwilą wydania wyroku sądu o rozwodzie – pomiędzy małżonkami przestaje obowiązywać wspólność majątkowa, o ile obowiązywała od chwili zawierania związku małżeńskiego.

Sprawa sądowa o rozwód może wiązać się z podziałem zgromadzonego majątku przez małżonków.

Sąd ma prawo przyznać pełne prawo do użytkowania nieruchomości mieszkalnej jednemu z nich.

Jednak nawet jeśli sąd lub sami małżonkowie zdecydują, że kredytowane mieszkanie przypadnie w udziale np. tylko żonie, to nie zwalnia to męża z obowiązku pokrywania rat zaciągniętego kredytu hipotecznego. Warunki jego spłaty pozostają właściwie takie same, ponieważ banku nie interesuje sytuacja rodzinna kredytobiorców – czy nadal są małżeństwem, czy się rozwiedli.

Ważne jest, by spłacali terminowo raty kapitałowo-odsetkowe kredytu hipotecznego. Jeśli tak się dzieje, bank nie ingeruje w to, czy małżonkowie-współkredytobiorcy nadal są razem i zamieszkują ten sam dom, czy też sąd orzekł już rozwód.

Tym samym orzeczenie o rozwodzie wydane przez sąd nie ma wpływu na umowę kredytową. Dlatego bank ma prawo zażądać pieniędzy tytułem spłaty rat i odsetek karnych za zaległości od jednego i drugiego eksmałżonka.

Nie ma przy tym znaczenia to, czy sąd przyznał prawo do domu lub mieszkania jednej ze stron. Nie jest to bowiem równoznaczne z tym, że taka osoba wchodzi w rolę jedynego kredytobiorcy, a współmałżonek, który utracił prawo do nieruchomości, jest automatycznie zwolniony ze spłaty kredytu hipotecznego.

Zdarza się, że po rozwodzie i wyprowadzce ze wspólnego mieszkania byli małżonkowie nie poczuwają się do obowiązku regulowania połowy należnej bankowi raty kredytu hipotecznego. Trudno się dziwić takiej osobie, skoro z powodu utraty prawa nie korzysta z kupionej na kredyt nieruchomości mieszkalnej. Co wtedy robić ? małżonek, który dostał co prawda mieszkanie, ale i obciążony został pełną ratą kredytu? Z perspektywy banku byli małżonkowie nadal są wspólnym zadłużonym podmiotem, który wzajemnie odpowiada za swoje postępowanie.

Niestety, jeśli jeden z małżonków odmawia pokrycia swojej części, drugi musi wówczas wziąć na siebie spłatę kredytu hipotecznego. Jeśli nie jest w stanie regulować rat samodzielnie, wówczas warto by złożył wniosek do banku o zmniejszenie ich wysokości.

Podsumowując, kredyt hipoteczny po rozwodzie nadal musi być spłacany tak jak do tej pory przez małżonków, solidarnie zobowiązanych do pokrywania w odpowiednich terminach rat kapitałowo-odsetkowych. Można jednak przepisać zobowiązanie na jednego z nich albo wymienić współkredytobiorcę, o ile bank się na to zgodzi i pozwoli podpisać aneks do istniejącej umowy. Pozostaje też spłacenie kredytu po sprzedaży nieruchomości.

Na pewno zainteresuje Cie >>> Czy bank może żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

Pozwanie banku ma na celu  stwierdzenie nieważności umów frankowych (umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty CHF).

Wygrana powoduje, że nie trzeba już spłacać kredytu.

Ciekawym rozwiązaniem może być złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa w ramach toczącej się sprawy lub jeszcze przed złożeniem pozwu.

Skutkować to może m.in. natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku spłacania kredytu do prawomocnego zakończenia się procesu.

Jednocześnie sąd w tym trybie zakaże bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu.

Postępowanie zabezpieczające roszczeń niepieniężnych, które jest uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. sąd może udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki uzna za odpowiedni.

W myśl art. 730 § 2 k.p.c. wniosek o zabezpieczenie powództwa można złożyć w toku postępowania procesu lub przed jego wszczęciem.

Według art. 730 [1] § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia można żądać, jeśli uprawdopodobni się roszczenie oraz wykaże interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia w sprawie sądowej, której przedmiotem jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego nie stanowi obecnie istotnego problemu.

W ostatnim czasie doszło do  wielu wyroków uznających nieważność umów frankowych.

Dotyczy to nie tylko Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów powszechnych, ale nawet Sądu Najwyższego.

Uprawdopodobniając roszczenie można wykorzystać przywołaną tam argumentację dotyczącą nieważności umów frankowych. Najbardziej znanym wyrokiem TSUE jest ten z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak, sygn. C-260/18). Jeśli chodzi o prawomocne wyroki, to warto wskazać tu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.07.2019 r. (sygn. VI ACa 1712/17), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r. (sygn. V ACa 567/18) oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.11.2019 r. (sygn. I ACa 268/19).

Szczególnie wart uwagi jest precedensowy Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2019 r. (sygn. V CSK 382/18), w którym wskazano, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu prowadzi do nieważności całej umowy.

Koniecznie przeczytaj >>> Wyroki frankowe 2020. Pozwól się przekonać

Kolejną  przesłanką konieczną do udzielenia przez sąd zabezpieczenia jest tzw. interes prawny. Istnieje on, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Rozstrzygając wątpliwości związane z pojęciem „interesu prawnego” wskazać należy, że obecnie jest ono pojmowane szeroko, tzn. nie tylko w sposób wynikający z treści określonych przepisów prawa, lecz także w sposób uwzględniający ogólną sytuację prawną powoda (Vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8.03.2018 r., sygn. I ACa 915/17). Pogląd ten powszechnie został zaakceptowany przez doktrynę prawa.

Wykazuję, iż w uzasadnionym interesie frankowicza nie jest dalsze funkcjonowanie umowy kredytowej, która jest bezwzględnie nieważna. Celem powództwa o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do sytuacji, w której on nie będzie musiał spłacać kredytu w ogóle. W związku z powyższym, bezcelowe jest to, aby spłacał on swój kredyt w toku długiego procesu.

Ponadto, w interesie frankowicza jest, aby bank nie wypowiedział mu umowy a dane o jego „zaległościach” nie zostały przekazane do BIK czy Bankowego Rejestru.

Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek o zabezpieczenie niezwłocznie a postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne. Postępowanie to jest dwuinstancyjne, w związku z powyższym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji. Wniosek o zabezpieczenie podlega niskiej opłacie sądowej, która wynosi obecnie 100 zł.

Warto wskazać na kilka najnowszych orzeczeń w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dla frankowiczów. Są to m.in.: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019 r. (sygn. XXV C 355/18), Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2019 r. (sygn. XXV C 1215/18), Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.04.2020 r. (sygn. XII C 174/20) oraz Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.04.2020 r. (sygn. XII C 592/18).

W wymienionych sprawach sąd postanowił nie tylko zakazał bankom wypowiedzenia umów kredytowych ale udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania sądowego w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat rat kredytu do uprawomocnienia się wyroku w te sprawie.

Przeczytaj też >>> Eksplozja spraw frankowych w sądach – rys historyczny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl

Wyroki frankowe 2020. Pozwól się przekonać

Grzegorz Podlasiewicz25 kwietnia 2020Komentarze (0)

Początek 2020 roku przyniósł światu ogromne wyzwanie jakim jest pandemia koronawirusa COVID-19. Mierzymy się z nieznanym wirusem, który w krótkim czasie zmienił codzienność milionów polaków. Niestety w skutek pandemii ucierpieli również przedsiębiorcy. Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcą, właścicielem firmy, organizacji lub instutucji zapraszam Cie już teraz do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie dostarczam informacji w zakresie zminimalizowania strat, możliwości pozyskania odszkodowań związanych z ograniczeniem produkcji, zamówień, dostaw. >> KLIKNIJ <<

Nie mam jakichkolwiek złudzeń, że rok 2020 będzie rokiem pozytywnych wyroków dla frankowiczów.

Po wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18) o którym pisałem więcej w poście Pytania po wyroku TSUE zmieniło się bardzo wiele, a w zasadzie wszystko.

Odzwierciedleniem pozytywnej zmiany są korzystne dla frankowiczów wyroki, które prezentuje poniżej. Lista orzeczeń dotyczy unieważnienia lub odfrankowienia kredytów, które zapadły po wyroku TSUE.

Na marginesie dodam, że do części orzeczeń nie sporządzono jeszcze pisemnego uzasadnienia. Myślę, że niebawem powinny zostać opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Jeżeli dotychczas wahałeś się czy uwolnić się od ciągle narastającego kredytu, to chyba właśnie Cie przekonałem.

 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 349/18; nieważność; denominowany; SSA Krzysztof Chojnowski (spr.), SA Elżbieta Kuczyńska, SA Grażyna Wołosowicz
 2. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 448/19; nieważność; denominowany; PKO BP/ Własny Kąt Hipoteczny
 3. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 315/19; umowa jest ważna jednakże bez niedozwolonych postanowień umownych dot.ustalania przez bank kursu w tabelach kursowych banku; mBank S.A.
 4. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 278/19; Sąd odrzucił powództwo wskutek sprzeczności żądania powoda z dowodami przez niego przedstawionymi; indeksowany; Getin Noble Bank; SSA Krzysztof Adamiak
 5. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV 981/17; odfrankowienie; Raiffeisen; SSO Michał Jakubowski
 6. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 289/19; odfrankowienie; indeksowany; mBank S.A.; SSO Maria Dudziuk, SSO Joanna Machoń, SSR del. Dorota Walczyk (spr.)
 7. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 264/19; odfrankowienie; indeksowany; Getin Bank; SSA Grzegorz Tyliński
 8. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 3290/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Sędziowie: Bogusława Jarmołowicz – Łochańska
 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie; V ACa 567/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSA Robert Obrębski, SSA Przemysław Kurzawa, SSO del. Katarzyna Parczewska
 10. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 403/19; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, SO Agnieszka Łukaszuk
 11. Sąd Najwyższy; IV CSK 309/18; nieważność; denominowany; PEKAO S.A.; SSN Wojciech Katner, SSN Marian Kocon, SSN Anna Owczarek
 12. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 574/19; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea, SR del. Małgorzata Licbarska (spr.)
 13. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 515/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen Polbank
 14. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 542/19; nieważność (wg SA prawidłowa podstawa prawna to art..58 par.2 KC).; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSA Jacek Sadomski, SSA Marcin Stobel SSO del. Przemysław Feliga
 15. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1296/18; oddalenie powództwa banku; denominowany; PKO BP; SSA Małgorzata Stanek, Sędziowie: SSA Jacek Pasikowski, SSO (del.) Jarosław Pawlak
 16. Sąd Najwyższy; IV CSK 13/19; uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku SA w Gdańsku sygn. V ACa 585/18; Santander
 17. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 268/19; nieważność, apelacja od sygn. I C 265/16; indeksowany; Raiffeisen Polbank; SSA Beata Kozłowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSO del.Agnieszka Wachowicz-Mazur
 18. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 674/18; nieważność, SA podtrzymał wcześniejszy wyrok SO w Warszawie, sygn. akt XXIV 241/17; indeksowany; Millenium; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Beata Kozłowska (spr.), SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur
 19. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1456/18; nieważność, SA oddalił apelację banku od wyroku SO w Łodzi sygn. akt I C 1176/16.; indeksowany; Getin Bank/ Dom Bank; SSO Anna Zyskowska-Jadczak
 20. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 1979/18; nieważność; denominowany; PKO BP- Własny Kąt Hipoteczny
 21. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 559/18, bank: Raiffeisen, odfrankowienie, SSA Małgorzata Borkowska (spr.) kredyt indeksowany
 22. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 677/19, bank: Pekao S.A.,kredyt: denominowany, SSA Małgorzata Zwierzyńska, SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska, odfrankowienie
 23. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 1487/19, bank: Santander (umowa Kredyt Banku Ekstralokum), odfrankowienie, kredyt indeksowany
 24. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 698/18, Getin (umowa Dom banku), odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Bogdan Świerczakowski
  Sędziowie/Ławnicy: SSA Ewa Kaniok, SSO del. Emilia Szczurowska (spr.)
 25. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 817/18, bank Getin Noble Bank, odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Małgorzata Kuracka, Sędziowie/Ławnicy: SSA Agata Zając, SSO del. Grzegorz Tyliński
 26. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 1205/18, Santander, nieważność, kredyt indeksowany, SSO Ewa Blumczyńska (spr.)
 27. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, mBank, brak rozpoznania sprawy, uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania, kredyt denominowany, SA w składzie: Przewodniczący SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska- Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska.
 28. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, sygn.akt II C 2779/18, bank Millenium, nieważność, kredyt indeksowany, SSR Krystyna Dąbrowska. 
 29. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, kredyt denominowany, brak rozpoznania istoty sprawy; uchylenie i zwrot do ponownego rozpoznania, Skład SA: Przewodniczący: SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska
 30. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV 1555/17, kredyt denominowany, BNP (umowa Fortis Banku), nieważność, SSR del. Aleksandra Różalska-Danilczuk
 31. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 541/18, kredyt indeksowany, Getin Noble, uchylenie wyroku
 32. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1409/18, kredyt indeksowany, mBank, oddalenie apelacji Banku od wyroku SO w Łodzi (I C 420/17), SSA Anna Cesarz
 33. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 473/18, kredyt indeksowany, mBank, nieważność+ teoria salda, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Straczyńska.
 34. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 104/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, SA w składzie: Przewodniczący Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska (spr.), Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzanna Góral, SSO del. Anna Strączyńska.
 35. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 67/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, Byszewska (spr), Markiewicz, Olczak- Dąbrowska.
 36. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 790/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 37. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 734/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 38. Sąd Najwyższy, sygn. V CSK 347/18, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, kredyt indeksowany, ING, SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)SSN Beata JaniszewskaSSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)
 39. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 590/19, uchylenie wyroku SO w Warszawie, brak rozpoznania istoty sprawy przez SO, kredyt denominowany, BGŻ, SSO del. Przemysław Feliga
 40. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 199/18, nieważność, k. indeksowany, SA Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur
 41. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 2101/18, odfrankowienie, k. indeksowany, Getin Noble, SSO Tomasz Gal
 42. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXVII Ca 2125/18, nieważność, k. indeksowany, mBank/Multibank, SSO Joanna Staszewska, SO Ewa Kiper SR del. Joanna Korczewska
 43. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 689/19, apelacja banku oddalona, k. indeksowany, Raiffeisen/Polbank, Klimowicz-Przygódzka, Fronczyk, Piwowarun-Kołakowska
 44. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. IV Ca 868/19, odfrankowienie, k. indeksowany, ING
 45. Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. II Ca 1382/19, nieważność, k. denominowany, BPH, Rabiega, Marczak, Krajewski
 46. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 591/18, apelacja kredytobiorcy została oddalona, k. denominowany, Deutsche Bank, Dziczek, Strączyńska- sprawozdawca, Markiewicz
 47. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. V ACa 560/19, oddalenie apelacji banku, k. denominowany, Credit Agricole, SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Ewa Kaniok, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska
 48. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. I ACa 1189/18, wygrana Banku, k. denominowany, PKO BP, SSA Małgorzata Lamparska, SSA Dariusz Kłodnicki, SSA Janusz Kasprzyszyn
 49. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. I ACa 367/19, nieważność, k. indeksowany, mBank S.A., SSA Beata Byszewska, Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzena Konsek- Bitkowska (spr.) , SSO Agnieszka Wachowicz-Mazur
 50. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. I ACa 80/19, sprawa powraca do SO, mBank S.A., SSA Dorota Ochalska – Gola, del. SSO Jarosław Pawlak, SSA Małgorzata Dzięciołowski.

Koniecznie przeczytaj >>> Kredyt frankowy a rozwód

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 622 52 13e-mail: grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl